top of page

Hvordan er det å drive næring i Heim?Hvilke næringsinteresser finnes? Hva er flaskehalsene? Hvordan opplever dere å drive næring i Heim?


Vi ønsker å invitere til et dialogmøte mellom næringsliv og AdHoc-utvalget «Det handler om Heim». Utvalget består av ordfører, varaordfører og to representanter fra formannskapet som skal kartlegge status i næringslivet i Heim kommune.


På grunn av covid-situasjon vil vi invitere til digitalt møte på Teams. Det blir et uformelt dialogmøte, hvor dere har en unik mulighet til å løfte behov, ønsker og bekymringer direkte til politikerne. HNF vil selvfølgelig også være til stede, og vi håper at dere blir med.

For å få flest mulig tilbakemeldinger ber vi om at dere gjerne drøfter spørsmålene internt i bedriften før møtet.


Nettverkene Handel & Service og Visit Heim møtes kl. 09.00. Du finner Facebook-arrangementet HER.


Nettverkene Bygge Heim og Marin Heim møtes kl. 12.00. Du finner Facebook-arrangementet HER.


Teamsmøte 6. mai - mer info + link til møtet er sendt på e-post.

 • Velkommen v/Mari Westad og introduksjon av AdHoc-utvalget v/ordfører.

 • Dialog med AdHoc-utvalget:

  • Hva er bra med å drive næring i Heim kommune i dag?

  • Hva er ikke bra med å drive næring i Heim kommune i dag?

  • Hva kan Heim kommune gjøre for å tilrettelegge for næringsutvikling i Heim? o Opplever din bedrift flaskehalser i samarbeid med Heim kommune? Hvis ja, hvilke flaskehalser er dette?

  • Hvordan ønsker du at Heim kommune skal være om ti år?

  • Hva må næringsliv, kommune og innbyggere gjøre for å få til dette?

  • Hva skal til for å skape et attraktivt og velfungerende boligmarked for alle? o Hva er viktig for at Heim skal tiltrekke seg viktig og riktig arbeidskraft for din næring

  • Hva skal til for at innbyggerne blir boende og for å tiltrekke tilflyttere?

 • Åpen runde om veien videre i regi av HNF.


Til orientering:

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mv. Heim kommune skal arrangere en medvirkningsworkshop 20. mai. Spørsmål knyttet til workshop eller arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kan rettes mot Malin Sæther eller Hildur Hestnes i Heim kommune.


Har du ikke mottatt e-post med informasjon og link? Ta kontakt med Tora på tora@hnf.no.

31 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page