top of page

Vedtekter

§ 1       FORMÅL

 

Heim Næringsforening (HNF) er en frittstående og selvstendig ideell organisasjon som har til formål å fremme utviklingen av næringslivet i Heim kommune og ivareta regionen sine næringspolitiske interesser. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

 

Gjennom dette formålet skal foreningen bidra til å skape en attraktiv kommune for tilflytting, rekruttering, handel og opplevelser.

 

Foreningen skal skape merverdi og vekst for medlemmene gjennom å

  • aktivt medvirke til at næringslivet i Heim får gode og forutsigbare rammevilkår.

  • søke samarbeid med Heim kommune, fylkeskommunen og videregående skole.

  • søke samarbeid med selskap, lag, organisasjoner, næringsallianser og andre kommuner.

  • skape møteplasser som er basert på behovet til medlemmene og medvirke til kompetanseutvikling og samarbeid mellom medlemmene.

  • aktivt bidra til positiv markedsføring av medlemmene, Heim kommune og regionen.

 

  

§ 2       MEDLEMMER

 

Bedrifter, organisasjoner, foreninger, enkeltpersoner og andre som støtter foreningens formål.

 

Medlemmer kan ekskluderes fra Heim Næringsforening dersom de ikke er medlemmer ihht. foreningens vedtekter.

 

 

§ 3       KONTINGENT

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Ved tegning av medlemskap, forplikter medlemmene seg til å innbetale vedtatte kontingent.

 

 

 

§ 4       ÅRSMØTET

 

Årsmøtet er HNF sin høyeste myndighet.  Det skal avholdes så tidlig som mulig, dog senest 1. mai.
 

Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 15.mars.   Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 12 og 13.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som møtet er innkalt for.

 

Alle møtende medlemmer som har betalt full medlemskontingent, har stemmerett.  Hvert medlem har en stemme.  Medlemmer kan la seg representere ved fullmakt.

 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av sakene som er nevnt i §§ 12 og 13.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

 

§ 5       SAKER PÅ ÅRSMØTET

 

 1.        Godkjenning av innkalling og saksliste.

 2.        Valg av møteleder og referent.

 3.        Valg av to personer til å skrive under protokollen.

 4.        Behandle årsmelding.    

 5.        Behandle årsregnskap.

 6.        Vedta budsjettforslag med fastsettelse av kontingent og honorar.

 7.        Valg.

 9.        Innkomne forslag.

 

 

§ 6       STYRETS SAMMENSETNING    

 

Styret skal ha 4-7 medlemmer og 2-4 varamedlemmer og skal bestå av:

  • Styrets leder

  • Styrets nestleder

  • Øvrige styremedlemmer


Varamedlemmer innkalles i den rekkefølge de er valgt.

Styret inkl. varamedlemmer velges på ordinært årsmøte.

Styrets leder velges av årsmøtet.

Styrets nestleder velges av styret blant styrets medlemmer.

 

Funksjonstid for alle styremedlemmer og vararepresentanter er 2 år, dog velges styrets leder for 1 år av gangen.  2-4 styremedlemmer er på valg hvert år, første gang etter loddtrekning.  Styremedlemmene kan gjenvelges.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.  Av disse må styreleder eller nestleder være til stede.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Tilsvarende gjelder for nestleder ved styreleders fravær.

 

Daglig leder fungerer som sekretær for styret, og har talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

 

Styrets medlemmer bør fortrinnsvis representere bedrifter av ulik størrelse og ulike næringer og helst søke best mulig kjønnsbalanse og geografisk spredning i hele kommunen.

 

 

§ 7       STYRETS OPPGAVER

 

Styret har det overordnede ansvar for næringsforeningen, i samsvar med vedtektene og etter de retningslinjer årsmøtet fastsetter. 

 

Styret fastsetter planer og forslag til aktiviteter og trekker opp rammer for den virksomhet som skal utøves, herunder etablerer og avvikler arbeids- og prosjektgrupper.

 

Styret ansetter og avskjediger personale, fastsetter lønninger og vedtar arbeidsinstrukser.

 

 

§ 8       TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

 

Det utbetale kr. 10.000,- i honorar til styreleder. Honoraret bestemmes av årsmøtet hvert år.

 

Resten av styret mottar ikke honorar for sine verv.

 

 

§ 9       PROKURA

 

Foreningen undertegnes av lederen i styret eller av 2 styremedlemmer i fellesskap når lederen er fraværende. Styret kan tildele prokura.

 

 

§ 10     VALGKOMITE

 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med geografisk spredning og velges på årsmøtet.

 

Et valgkomitemedlem sitter i 3 år, men kan gjenvelges. Ved første gangs valg velges det ene medlemmet for 1 år, det andre for 2 år, det tredje for 3 år. Leder i komiteen er den som er der for 3 valgår.

 

Komiteens oppgave er å legge fram for årsmøtet forslag til valg av styrets leder, øvrige styremedlemmer og valgkomite.  Valgkomiteens forslag må ta hensyn til bestemmelsene i § 6 hva gjelder styrets sammensetning.

 

Forslag sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.

 

 

 

§ 11     UTMELDING  

           

Utmelding av laget skal skje skriftlig til styret og får virkning fra og med 1.januar påfølgende kalenderår etter utmeldingen.

 

 

§ 12     VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og det kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene.

 

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 1 mnd. før ordinært/ekstraordinært   årsmøte.

 

 

§ 13 OPPLØSNING

 

Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene stemmer for dette på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dette gjelder ved første gangs behandling.

 

Dersom ikke 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer møter eller er representert ved fullmakt, innkalles til ekstraordinært årsmøte.

 

Oppløsning skal gjennomføres dersom forslaget på det ekstraordinære årsmøtet får støtte fra minst 2/3 av de representerte medlemmer.

 

Forslag om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er fremsatt.

Ved oppløsning vedtar årsmøtet bestemmelse om at foreningens midler skal går til lokale allmennyttige formål, innenfor det formål foreningen arbeider for å fremme.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Heim Næringsforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette vedtas i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer, jfr. § 12.

bottom of page