top of page

Spørreundersøkelse til næringsdrivende: Interesse for investering i og benyttelse av Renndalen tømmerkai, Heim kommune.

Kartutsnitt over Renndalen i Heim kommune. Foto: Statens vegvesen.


På vegne av Heim kommune har Heim Næringsforening sendt ut en spørreundersøkelse på epost til næringsdrivende (bedrifter, skogeiere, aktører innen landbruket) i Heim.


Heim kommune utreder muligheter for finansiering av tømmerkai i Renndalen i Heim kommune. Kaia har et beregnet dekningsområde for tømmer i kommunene Aure og Heim, med et årlig volum på omtrent 50 000 m3 tømmer.


I tillegg til å betjene regionens tømmervolum er det av interesse å få klarlagt andre godstyper, interessenter og næringer som kan gjøre seg nytte av tømmerkaia. Som eksempel på dette støtter dagens eier av kaiområdet helhjertet opp om planene, med sin virksomhet innen knusverk og transport som utgangspunkt. 


Lenke til spørreskjema: https://forms.office.com/e/ypPymNyVpa


Svarfrist 20.mai 2024


Informasjon om spørreundersøkelsen:

Det ligger en stadfestet reguleringsplan til grunn for planene om tømmerkaia i Renndalen. Lokaliseringa av tømmerkaia er valgt på bakgrunn av Sintef sin rapport «Transport av skogsvirke i kyststrøk»,  


Det er beregnet at en tømmerkai i Renndalen vil gi en økt lønnsomhet i skognæringa tilsvarende 50,- pr m3, og gi stor klimagevinst. 

 

Totalkostnaden for prosjektet ligger mellom 30 - 50 millioner NOK, bla. avhengig av valgt størrelse på kaifront. Landbruksdepartementet har gitt tilsagn om tilskudd på 17,5 millioner NOK. Kristiansund og Nordmøre havn er ventet å bidra med minimum 4 millioner NOK. Kristiansund og Nordmøre Havn har også medvirket til planlegginga av prosjektet så langt, og vil være den som vil få framtidig driftsansvar. 


Tømmerkaia ligger inne i Heim kommune sin økonomiplan, og kommunen vil framover avklare størrelsen på sitt bidrag til investeringen. Det foreløpig udekte finansieringsbehovet er antatt å ligge på inntil 25 millioner NOK.  Det blir fortløpende arbeidet mot konkrete offentlige og private aktører, for ytterligere å styrke finansieringa.Denne undersøkelsen ønsker å avdekke i hvilken grad ulike næringsaktører vil utnytte kaia, og om det er interesse for å bidra i finansiering av prosjektet. En investering i prosjektet vil åpne for deleierskap i tømmerkaia. 


Undersøkelsen kan gjerne deles/ spres til aktører i og utenfor regionen, og som ikke er direkte adressert i denne henvendelsen.


Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Kommunedirektøren i Heim:

Ola Morten Teigen

4 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page