top of page

INNSPILL FRA NÆRINGSLIVET ETTER DIALOGMØTE
Torsdag 6. mai arrangerte Heim Næringsforening dialogmøte mellom næringsliv og AdHoc-utvalget «Det handler om Heim». AdHoc-utvalget har som oppgave å gjøre Heim mer attraktivt, og ønsket i den anledning dialog med næringslivet i Heim. Ulike spørsmål ble sendt ut til næringslivet i forkant av møtet, f.eks. hvilke næringsinteresser finnes? Hva er flaskehalsene? Hvordan opplever næringsdrivende å drive næring i Heim?


Funnene AdHoc-utvalget gjør skal spilles inn i til arbeidet med kommuneplanen. Denne delen av arbeidet skal være ferdig til høsten 2021. Ordfører orienterte om at kommuneplanen er nokså styrende hvordan kommunen satser framover. Dette blir et viktig dokument som blir vedtatt i kommunestyret.


Utvalget består av ordfører Odd Jarle Svanem, varaordfører Marit Liabø sandvik, og to representanter fra formannskapet (Marte Halvorsen og Bernt Olaf Aune).Fra 09.00-10.30 møtte utvalget nettverkene Handel & Service og reiselivsnettverket. Fra kl 12.00-13.30 møtte utvalget nettverkene Bygge Heim og Marin Heim. I tillegg til dialogmøtene 6. mai, inviterer Heim kommune til workshop 20. mai hvor det skal jobbes med mål og visjoner for Heim kommune. Kommunen har også sendt ut spørreundersøkelser til næringsliv, innbyggere og fritidsboligeiere. Resultatene fra undersøkelsene kan du lese HER.


For å øke villigheten til å komme med innspill, har innspillene fra næringslivet blitt anonymisert i dette referatet. Du vil derfor ikke få vite hvilken bedrift som sa hva, men lese punktene næringslivet selv kom med på møtene.SYNSPUNKTER FRA NÆRINGSLIVET:

 • Sett utenfra og inn, er det enkelt å tro at Heim er preget av intriger. Vi må jobbe enda mer med kulturbygging og omdømme. Slå ned på bygdedyr og jantelov. Vi ønsker at kommunen jobber aktivt med kulturbygging og omdømmebygging.

 • Når næringsliv kommer med innspill til kommunen ønsker vi å bli møtt med positivitet og en «JA»-holdning. Med forståelse for at alle ideer ikke kan bli realisert, har hvordan vi blir møtt av kommunen mye å si. Vi ønsker oss en løsningsorientert kommune.

 • Vi ønsker at politikerne og administrasjonen tar strategiske valg hva gjelder næring, ala hva Trøndelag Fylkeskommune har gjort i sin plan for sin strategi for innovasjon og verdiskapning. F.eks. kommunen må ta et strategisk valg vedr. reiselivssatsing.

 • Det er fortsatt for dårlig skiltet i kommunen. Vi har mange attraksjoner, men disse kommer ikke tydelig nok frem.

 • «Speed date for næringslivet» som ble arrangert av HNF opplevdes som matnyttig. Dette førte til at vi ble bedre kjent med hverandre og lokalt næringsliv. Vi ønsker mer av slike arrangement.

 • Vi må få til et bedre samarbeid for å løfte fram boliger og boligtomter. Vi ønsker at kommunen jobber tettere med utbyggere og evt. husbanken for å skape attraktive boliger. Vi bør se mer på leie-før-eie-konseptet. Spesielt er det mangel på utleieenheter. Mange som kommer som nyinnflyttet ønsker å leie før de kjøper.

 • Vi ønsker at ledige boliger og boligtomter blir profilert og synliggjort. Viktig at vi løfter frem de boligene som finnes.

 • Vi ønsker å utfordre kommunen på antall læringeplasser. Her har kommunen en viktig rolle. Det er viktig for næringsliv at VGS blir opprettholdt, og da trenger elevene læringeplasser.

 • Vi synes det er vanskelig å finne strategisk næringsplan og næringsareal (også sjønære areal) på kommunens hjemmeside.

 • Vi oppfatter at vi blir tatt på alvor av kommunen, og det er positivt.

 • Vi ønsker at politikerne skal få bedre kunnskap om hvilken type næring og næringsstruktur vi har i Heim. Det er viktig at både politikere og administrativ ledelse har kunnskap om hva næringslivet i kommunen består av. Hvilke næringer er økende og i vekst i Heim? Hvilke næringer blir det færre av? Dette ønsker vi at politikerne og kommunen vet.

 • Vi er, og blir, en liten distriktskommune. Vi må ta på alvor at vi kan oppfattes som en blindvei. Frykten er at oppgradert E39 vil gjøre det enda raskere å kjøre igjennom kommunen, istedenfor å stoppe i kommunen. Kommunen må ta dette på alvor og jobbe med synlighet.

 • Vi ønsker et samordnet reiselivstilbud hvor aktørene selv kan delta for å komme med innspill. Det er vi som kjenner til tilbudene best, men opplever å ikke få komme med konkrete innspill.

 • Vi har gode lokale tilbud, og er positivt overrasket over hva som finnes av lokal kompetanse, tilbud og produkter. Takket være transportbedrifter, varetaxi, samarbeid og deling av nettverk er det ikke så utfordrende å drive næring i Heim, selv om vi er en distriktskommune.

 • Det er lite villighet til å ta risiko for å bygge f.eks. 4-6 utleieboliger. Vi ønsker en kombinasjon av utbygger og offentlige støtteordninger, slik at vi får et bedre og mer attraktivt boligmarked. Det finnes knapt utleieenheter. Hvordan kan kommunen bidra i tillegg til tiltakshaver?

 • Vi må se på den blå E6-en; Trondheimsleia kan gi mange muligheter. Hvilke potensiale har vi her?

 • Flere av oss opplever at vi har det vi trenger; infrastruktur, folk, vann og kompetanse. Likevel er det flere som opplever at rekruttering er utfordrende, spesielt vanskelig å redusere pendlere.

 • Kommunen må huske på at det ikke er en selvfølge at vi fortsetter å drive næring i Heim. Vi trenger en næringsvennlig kommune som fortsetter å ta oss på alvor.

 • Heim kommune har en lang og spennende næringshistorie. Lange tradisjoner for båtbyggeri, havbruk og trevare. Vi mener Heim må bli flinkere til å fortelle disse historiene. Vi ønsker å utfordre kommunen på dette.

 • Vi ønsker å skryte av næringsforeninga. Kommunen bør fortsette å bruke HNF som en god støttespiller.

 • Vi ser det er mye fokus på ny næring (f.eks. batterifabrikken), men hva med å satse på, og styrke, nåværende næringsliv?

 • Vi ønsker at kommunen er en samarbeidspartner med næringslivet for å selge inn Heim som arbeidsplass og bosted. Kommunen må være en tilrettelegger for flere fellesprosjekter.

 • Vedr. boligprosjekter ønsker vi konkrete punkter på hvordan vi i samarbeid kan bidra til en smidigere søknadsprosess med hensyns til bygging og ombygging for forespørsel på boliger.

 • Veistandard er viktig for oss. Også kommunale- og fylkesveier.

 • Vi må jobbe aktivt med «jobb for to» for å holde på innbyggerne.


I tillegg spilte HNF inn et ønske om bedre og mer dialog/samarbeid med kommunen. I møtet bekreftet Heim kommune at ambisjonen er å være en næringsvennlig kommune.TAKK TIL NÆRINGSLIV OG ADHOC-UTVALGET FOR ET POSITIVT OG PROAKTIVT DIALOGMØTE!

62 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page